Ngoại khóa Hùng biện tiếng Anh cấp trường.

IMG_0003 IMG_0005 IMG_0006 IMG_0008 IMG_0015 IMG_0018 IMG_0024 IMG_0042 IMG_0045 IMG_0046 IMG_0049 IMG_0052 IMG_0055 IMG_0062 IMG_0075